Európai Védelmi Alap (EDF)

Mi az Európai Védelmi Alap?

 • Az Európai Védelmi Alap (European Defence Fund – EDF) az európai védelmi ipar kutatás-fejlesztés támogatására, versenyképességének növelésére és a többnemzeti védelmi ipari együttműködés élénkítésére szolgáló európai uniós ösztönző kezdeményezés és pénzügyi eszköz, mely az Európai Unió (EU) Többéves Pénzügyi Keretéből mintegy 8 milliárd euróval részesedik.

 • Az EDF fő célkitűzése az EU tagállamai közös biztonságának növelése az európai védelmi piac integrációjának és hatékonyságának fokozásával, elsősorban a párhuzamosságok redukálásával, az együttműködés intenzívebbé tételével, valamint Európa védelmi ipari függőségének csökkentésével.

 • Az EDF fontos eleme a határon átnyúló tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások (2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének 2. cikke -KKV), valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalkozások (nem KKV, és amely alkalmazottainak létszáma – a személyzet létszámát a 2003/361/EK ajánlás mellékletének 3–6. cikke szerint számítva – legfeljebb 3 000 fő) kiemelt támogatása.

Az EDF főbb céljai

 • Együttműködésre képes határon átnyúló projektek támogatása a kutatás és fejlesztés (K+F) terén a védelmi technológiák és képességek fejlesztése érdekében.
 • Hozzájárulás az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB) versenyképességéhez és innovációs képességéhez a KKV-k, valamint a védelmi iparban kevésbé aktív szereplők részvételének ösztönzésével.
 • Hozzájárulás Európa védelmi és ipari széttöredezettségének csökkentéséhez.
 • A védelmi célú ráfordítások növelésének előmozdítása azon elv mentén, hogy mennél több forrást mennél jobban lehessen közösen felhasználni.
 • Európa ellenálló képességének és védelmi autonómiájának erősítése egyebek mellett azáltal, hogy fokozatosan csökkenjen Európa technológiai függősége harmadik országoktól.
 • Hozzájárulás az éghajlati szempontoknak az uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint azon általános célkitűzés megvalósításához, hogy az uniós költségvetési kiadások 30 %-a éghajlat politikai célok elérését támogassa.

Az EDF működésének alapelvei

 • Az EDF felhasználása során főleg a tagállami elvárásoknak kell megfelelni.
 • Érvényesíteni kell a szelektivitást.
 • Komplementaritás és konzisztencia azokkal a prioritásokkal, amelyeket EU tagállamai közösen, más védelmi kezdeményezések kapcsán, valamint az Észak Atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Organisation – NATO) keretében felállítottak.
 • Fókuszálás azokra projektekre, amelyek valós stratégiai és gazdasági előnyökkel járnak Európára nézve, amelyek csak együttesen valósíthatóak meg, s amelyek az európai fegyveres erők reagáló képességét fokozzák.
 • Folytonosság biztosítása a már támogatott és befejezett cselekvésekkel.
 • Inkluzivitás: azaz tisztességes bekapcsolódási lehetőségek biztosítása az EDF-be bármilyen méretű, bármely tagállamból, vagy társult országból (Norvégia) pályázó cég számára.
 • Az innováció ösztönzése: az EDF 4-8%-a forradalmi technológiák fejlesztésére fordítandó.
 • Szinergia teremtés: (i) más EU-s programokkal egyrészt a szükségtelen kettős forrásbiztosítás megelőzése, másrészt a keresztfinanszírozás kiváltása révén, (ii) a polgári célú és katonai célú K+F-ek közt.
 • Az EDF nem járulhat hozzá a nemzetközi jog által tiltott védelmi képességek, valamint halált okozó autonóm fegyverek kifejlesztéséhez.

Az EDF kapcsolódása más programokhoz és kezdeményezésekhez

 • Képességfejlesztési Terv (Capability Development Plan – CDP): fontos az összhang a tagállamok által közös egyetértéssel elfogadott prioritásokkal.
 • Koordinált Éves Védelmi Szemle (Coordinated Annual Review on Defence – CARD): lehetőség az összhangteremtésre az EDF keretében megvalósuló K+F-el.
 • Állandó Strukturált Együttműködés (Permanent Structured Cooperation – PESCO) projektek: lehetőség az összhangteremtésre az EDF keretében megvalósuló K+F-el.
 • Átfogó Stratégiai Kutatási Menetrend (Overarching Strategic Research Agenda – OSRA): közös védelmi kutatási célok rögzítése.
 • Szinergia más Európai Uniós programokkal, illetve ezek kiegészítése. Pl.: InvestEU Alap pénzügyi eszközei, költségvetési biztosítékai.

Az Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council – EIC)

Az Európai Bizottság legfontosabb eszköze az Európai (polgári és katonai felhasználási célú) Innovációs Ökoszisztéma erősítésére az EIC. Az EIC küldetése, hogy azonosítsa, fejlessze és alkalmazza a magas kockázatú innováció valamennyi fajtáját. Az áttörésre, a piacteremtésre, valamint az ún. deep tech-re fókuszál. Az EIC nyitva áll valamennyi a Horizon Europe-ban résztvevő ország számára. Az EIC megvalósítását szolgáló eszközök szervesen kapcsolódnak a formálódó DIANA-hoz (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), valamint a NATO Innovációs Alapjához.

Az Európai Védelmi Alap 2022-es pályázati felhívásai

Fontosabb események

2021. május 12.: Megjelenik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/697 rendelete az Európai Védelmi Alap létrehozásáról és az (EU) 2018/1092 rendelet hatályon kívül helyezéséről.

2021. június 30.: Megtörténik az EDF 2021. évi munkaprogramjának a közzététele.

2021. szeptember 8.: Az Európai Bizottság online tájékoztatót tart az EDF nemzeti összekötők és helyetteseik számára.

2021. szeptember 9.: Megkezdődik a 2021. évi EDF pályázatok benyújtásának a határideje.

2021. szeptember 15 – 2021. szeptember 17.: Az Európai Bizottság online információs napot és hálózatépítési rendezvényt tart az érdeklődők számára.

2021. szeptember 21.: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelenléti formában Nemzeti EDF Információs Napot rendez a Budapest Kongresszusi Központban Prof. Dr. Palkovics László (ITM) és Dr. Benkő Tibor (HM) miniszter urak részvételével.

2021. október 8.: Az EDF Programbizottságban megkezdődik az EDF 2022. évi munkaprogramjának előkészítése (elfogadás tervezett időpontja: 2022. április 29.).

2021. október 14.: A Miniszterelnökség „Közvetlen Uniós források 2021-2027” címmel forráskoordinációs szakmai napot szervez az érdeklődők részére, amelynek helyszíne a D50 Kulturális Központ.

2021. október 31.: Lejár a közvetlen irányítású uniós programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő támogatására a Miniszterelnökség által kiírt pályázatok benyújtási határideje.

2021. november 30.: Az Európai Tanács Szlovén Elnöksége online workshop megtartását tervezi „SMEs & DEFENCE INITIATIVES: Unlocking Opportunities & Overcoming Challenges” elnevezéssel.

2021. december 9.: Lejár a 2021. évi EDF pályázatok benyújtásának határideje.

2022. március 21.: Az ügyrend elfogadásával hivatalosan megalakul az Európai Védelmi Alap Nemzeti Összekötő Hálózat Különleges Csoportja.

2022. május 12.: Az Európai Védelmi Alap Programbizottsága elfogadja az Európai Védelmi Alap 2022. évi Munkaprogramját, az Európai Védelmi Alap 2022. évi pályázati kiírásait, az egyes pályázatokkal kapcsolatban megfogalmazott alapvető követelményeket rögzítő műszaki leírásokat, továbbá döntés születik az Európai Védelmi Alap Indikatív Többéves Perspektívájának a nyilvánosságra hozataláról.

2022. június 30.: Az Európai Bizottság az Európai Védelmi Alapról Információs Napot tart, amelynek célja az Európai Védelmi Alap 2022. évi pályázatainak benyújtására való felkészítés.

További információk

Kapcsolat

Dr. Balog András Levente LL.M.
az EDF magyar nemzeti összekötője
(EDF Natonal Focal Point)
vezető-kormányfőtanácsos
Technológiai és Ipari Minisztérium
Telefonszám: +36 30 606 4169
Email: EDFNFP@tim.gov.hu

dr. Králik Dániel
az EDF magyar nemzeti összekötőjének helyettese
(EDF National Focal Point Alternate)
Jogász
Miniszterelnöki Kormányiroda
Védelmi Fejlesztési Titkárság
Telefonszám: +36 30 551 4284
E-mail: daniel.kralik@defsec.hu

Simon Attila ezredes
az EDF Programbizottság magyar tagja
részlegvezető-helyettes
(nemzeti hadfelszerelési igazgató képviselője)
Magyarország Állandó Képviselete a NATO mellett
Védelempolitikai Részleg
Telefonszám: +36 20 236 5438
E-mail: attila.simon@mfa.gov.hu

Hegedűs Anna
az EDF Programbizottság magyar tagjának helyettese
(nemzeti hadfelszerelési igazgató képviselő helyettese)
Magyarország Állandó Képviselete a NATO mellett
Védelempolitikai Részleg
Telefonszám: +32 468 20 38 07
E-mail: anna.hegedus@mfa.gov.hu