Európai Védelmi Alap

Mi az Európai Védelmi Alap?

 • Az Európai Védelmi Alap (European Defence Fund – EDF) az európai védelmi ipar kutatás-fejlesztés támogatására, versenyképességének növelésére és a többnemzeti védelmi ipari együttműködés élénkítésére szolgáló európai uniós ösztönző kezdeményezés és pénzügyi eszköz, mely az Európai Unió (EU) Többéves Pénzügyi Keretéből mintegy 8 milliárd euróval részesedik. (32021R0697 Az Európai  Parlament és a Tanács (EU) 2021/697 rendelete… (jogkodex.hu))
 • Az EDF fő célkitűzése az EU tagállamai közös biztonságának növelése az európai védelmi piac integrációjának és hatékonyságának fokozásával, elsősorban a párhuzamosságok redukálásával, az együttműködés intenzívebbé tételével, valamint Európa védelmi ipari függőségének csökkentésével.
 • Az EDF fontos eleme a határon átnyúló tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások (2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének 2. cikke -KKV), valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalkozások (nem KKV, és amely alkalmazottainak létszáma – a személyzet létszámát a 2003/361/EK ajánlás mellékletének 3–6. cikke szerint számítva – legfeljebb 3 000 fő) kiemelt támogatása.

Az EDF főbb céljai

 • Együttműködésre képes határon átnyúló projektek támogatása a kutatás és fejlesztés (K+F) terén a védelmi technológiák és képességek fejlesztése érdekében.
 • Hozzájárulás az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB) versenyképességéhez és innovációs képességéhez a KKV-k, valamint a védelmi iparban kevésbé aktív szereplők részvételének ösztönzésével.
 • Hozzájárulás Európa védelmi és ipari széttöredezettségének csökkentéséhez.
 • A védelmi célú ráfordítások növelésének előmozdítása azon elv mentén, hogy mennél több forrást mennél jobban lehessen közösen felhasználni.
 • Európa ellenálló képességének és védelmi autonómiájának erősítése egyebek mellett azáltal, hogy fokozatosan csökkenjen Európa technológiai függősége harmadik országoktól.
 • Hozzájárulás az éghajlati szempontoknak az uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint azon általános célkitűzés megvalósításához, hogy az uniós költségvetési kiadások 30 %-a éghajlat politikai célok elérését támogassa.

Az EDF működésének alapelvei

 • Az EDF felhasználása során főleg a tagállami elvárásoknak kell megfelelni.
 • Érvényesíteni kell a szelektivitást.
 • Komplementaritás és konzisztencia azokkal a prioritásokkal, amelyeket EU tagállamai közösen, más védelmi kezdeményezések kapcsán, valamint az Észak Atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Organisation – NATO) keretében felállítottak.
 • Fókuszálás azokra projektekre, amelyek valós stratégiai és gazdasági előnyökkel járnak Európára nézve, amelyek csak együttesen valósíthatóak meg, s amelyek az európai fegyveres erők reagáló képességét fokozzák.
 • Folytonosság biztosítása a már támogatott és befejezett cselekvésekkel.
 • Inkluzivitás: azaz tisztességes bekapcsolódási lehetőségek biztosítása az EDF-be bármilyen méretű, bármely tagállamból, vagy társult országból (Norvégia) pályázó cég számára.
 • Az innováció ösztönzése: az EDF 4-8%-a forradalmi technológiák fejlesztésére fordítandó.
 • Szinergia teremtés: (i) más EU-s programokkal egyrészt a szükségtelen kettős forrásbiztosítás megelőzése, másrészt a keresztfinanszírozás kiváltása révén, (ii) a polgári célú és katonai célú K+F-ek közt.
 • Az EDF nem járulhat hozzá a nemzetközi jog által tiltott védelmi képességek, valamint halált okozó autonóm fegyverek kifejlesztéséhez.

Az EDF kapcsolódása más programokhoz és kezdeményezésekhez

 • Képességfejlesztési Terv (Capability Development Plan – CDP): fontos az összhang a tagállamok által közös egyetértéssel elfogadott prioritásokkal.
 • Koordinált Éves Védelmi Szemle (Coordinated Annual Review on Defence – CARD): lehetőség az összhangteremtésre az EDF keretében megvalósuló K+F-el.
 • Állandó Strukturált Együttműködés (Permanent Structured Cooperation – PESCO) projektek: lehetőség az összhangteremtésre az EDF keretében megvalósuló K+F-el.
 • Átfogó Stratégiai Kutatási Menetrend (Overarching Strategic Research Agenda – OSRA): közös védelmi kutatási célok rögzítése.
 • EU Védelmi Innovációs Séma (EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) About EUDIS (europa.eu)) az EDF része. Célja a start-up és kisvállalkozások bevonása a kettőshasználatú kutatás-fejlesztés területére az innováció kulcsfontosságú védelmi képességeink megerősítése, a stratégiai előnyök megteremtése, stratégiai függőségek csökkentése, illetve a versenyképesség megőrzése érdekében. (EUDIS factsheet  (europa.eu)
 • Az EU védelmi finanszírozási eszközeivel szinergiára és optimalizálásra törekvés, illetve ezek kiegészítése. Pl.: a Horizont Europe, a Digitális Európa program, az
  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az EU űrprogram, az Európai Innovációs Tanács és az InvestEU.
 • Európai Stratégiai Technológiák Platform (Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) Strategic Technologies for Europe Platform – European Commission (europa.eu)) a közös európai fellépés az uniós ipar támogatására és a kritikus technológiákba való beruházások fellendítésére Európában. A STEP 11 uniós finanszírozási programban mozgósítja és irányítja az erőforrásokat 3 célzott befektetési területre ezek: digitális technológiák és a mélytechnológiai innováció, tiszta és erőforrás-hatékony technológiák, biotechnológiák.

Az EDF fontos pénzügyi eszköze a kettős használatú kutatás-fejlesztési tevékenységek ösztönzésének:

A polgári, védelmi és űrkutatási-fejlesztési tevékenységek kölcsönös fejlesztését támogató uniós kezdeményezések 2021 februárjában a polgári, védelmi és űripar közötti szinergiákról szóló cselekvési terv (Action Plan on synergies) célkitűzései között jelölte meg, hogy a beruházások növelése érdekében javítani kell a vonatkozó uniós programok és eszközök közötti kiegészítő jelleget, a hatékonyság és az eredményesség növelésére. A 2021–2027-es többéves pénzügyi költségvetésben az EU folyamatosan növeli a polgári, védelmi és űrtechnológiákba való beruházást az alábbi kutatási, fejlesztési és alkalmazási programok révén, mint például a Horizont Európa, a Digitális Európa Program (DEP), az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a Belső Biztonsági Alap, az EDF és az űrprogram; innovatív, ágazatokon átívelő technológiai megoldások beszerzése.

Az Európai Védelmi Alap (EDF) és elődprogramjai a képességorientált megközelítésre támaszkodnak, különösen a nemzeti és uniós szintű döntéshozatalt támogató, meglévő uniós védelmi prioritásokat meghatározó eszközök és folyamatok figyelembevételével. Ez elősegíti a tagállamok védelmi tervezésének konvergenciáját, és referenciaként szolgál az
európai védelmi képességek koherensebb fejlesztéséhez.

A védelmi K+F tervezése az EDF keretében történt. A kohéziós politikai programok a védelmi vonatkozású K+F-hez is hozzá tudnak járulni, feltéve, hogy az összhangban áll a megosztott irányításra vonatkozó szabályokkal. Más finanszírozási eszközök a polgári alkalmazásokra összpontosítanak, míg a vonatkozó rendeletek gyakran tartalmaznak kettős felhasználású termékekre vonatkozó rendelkezéseket. Például a polgári védelem területén a rescEU finanszírozást biztosít a tagállamok és a részt vevő államok számára a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris katasztrófákra való reagáláshoz szükséges uniós kapacitások fejlesztéséhez, amennyiben a nemzeti kapacitások elégtelennek bizonyulnak.

2022 februárjában megjelent „Útiterv a biztonság és védelem célú kritikus technológiákról, amely elismerte, hogy a meglévő programok és eszközök keretében nincs elegendő forrás a kettős használatú tevékenységek közvetlen támogatására, és bejelentette, hogy „2023-ban a Bizottság felülvizsgálja a meglévő uniós eszközöket, és előmozdítja a kettős felhasználású KFI uniós szintű ösztönzését”. A Bizottság elemezte a kettős felhasználású technológiák támogatásának az EU védelmi innovációs rendszerén
keresztül történő megerősítésének lehetőségeit és korlátait is.

2022 májusában megjelent a „védelmi beruházási hiányok elemzéséről és a következő lépésekről” című közös közlemény, amely rámutatott a kettős felhasználású technológiák K+F keretrendszerének lehetséges módosításaira és a polgári és védelmi eszközök közötti szinergiák javítására. E prioritások kezelése érdekében az EDF pénzügyi támogatást nyújt a stratégiai támogató
eszközök és a főbb képességek fejlesztéséhez, a tagállamok pedig együttműködnek annak érdekében, hogy ezeket a PESCO keretében az elfogadott projekteken keresztül kezeljék.

A 2022 novemberében elfogadott, a cselekvési tervről szóló, első
előrehaladási jelentés is elismerte ennek szükségességét (
pdf (europa.eu)).

2023 júniusában a Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el a stratégia létrehozásáról Technologies for Europe Platform (STEP) az európai előny fenntartása érdekében a kritikus és a zöld és digitális átmenet szempontjából releváns feltörekvő technológiákat érintően: a számítástechnikával kapcsolatos technológiáktól, beleértve a mikroelektronikát, a felhőalapú technológiákat, a kvantumszámítástechnikát és a mesterséges intelligenciát, a biotechnológiáig és a biogyártásig, valamint a nettó nulla technológiaig. Az EDF növelése mellett a STEP fokozni fogja a kohéziós politika keretében megvalósuló uniós eszközök által nyújtott társfinanszírozást a kritikus technológiák fejlesztésének vagy gyártásának támogatására, amelyek közül sok kettős felhasználási potenciállal rendelkezik. Az Európai Parlament és a Tanács (2024. február 29-i) (EU) 2024/795 rendelete a Stratégiai Technológiák Európáért Platform (STEP) létrehozásáról, amely 2024 és 2027 között várhatóan 1,5 milliárd euróval növeli az EDF-projektek számára biztosított forrásokat. 2023 októberében a Bizottság előterjesztette ajánlását (europa.eu) a kritikus technológiai területeken, és közös kockázatértékelést indított a tagállamokkal.

Az EDF végrehajtásának támogatása

EDF Nemzeti Kapcsolattartók (NFP) (Network of European Defence Fund National Focal Points (NFP) – European Commission (europa.eu)): (dr. Balog András Levente Balog.Andras.Levente@hm.gov.hu, Bárány Mihály barany.mihaly@hm.gov.hu):

Az NFP-k támogatni fogják az Európai Védelmi Alap végrehajtását: az EU DG DEFIS-szel szorosan együttműködve támogatják az EDF iránt érdeklődő nemzeti pályázókat, tájékoztatást és tanácsot adnak az EDF-program potenciális pályázóinak és kedvezményezettjei számára, valamint segítséget nyújtanak a partnerségek (konzorciumok) kialakításában EDF végrehajtása során.

EDF pályázatelőkészítésének és a támogatást nyert projektek K+F tevékenységének támogatása: 

A nemzeti támogató (nemzeti hatósági) tevékenységet a Honvédelmi Minisztérium és a Védelmi Innovációs és Kutatóintézet NZrt. (VIKI Védelmi Innovációs Kutatóintézet (defenseinnovation.hu)) végzi, a 368/2023. (VIII. 7.) Kormányrendelet szerint (368/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet (jogtar.hu)).

Az Európai Védelmi Alap 2024. évi Munkaprogram

Fontosabb eredmények

2021 évi EDF pályázaton elért eredmények

A 2022 júliusában kihirdetett 2021. évi EDF pályázatok közül az alábbi  nyertes fejlesztési pályázati projektben volt magyar konzorciumi érdekeltség:

 • EUROHAPS – C3S Elektronikai Fejlesztő Kft.
 • 5G COMPAD – NOKIA Solutions and Networks Kft, BHE Kft.
 • iFURTHER – BHE BONN Hungary Elektronikai Kft.
 • FARADAI – SZTAKI
 • NOMAD – F4STER-FUTURE 4 Zrt.
 • COUNTERACT – Nemzeti Népegészségügyi Központ (ERINHA égisze alatt)
 • ALTISS – SAGAX Kft.

Pályázaton elnyert forrás összege: az Alapból elnyert pályázatok magyar jogalanyaira jutó uniós támogatási összege (European Commission – Funding & tender opportunities Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)): 6.195.123 EUR

 2022 évi EDF pályázaton elért eredmények

A 2023. júniusban kihirdetett 2022. évi EDF nyertes pályázatok közül az alábbi nyertes pályázati projektben volt magyar érdekeltség:

 • EUCINF – CYEX Kft.
 • FACT – NOKIA Solutions and Networks kft
 • iMEDCAP –  Composite Project Kft.
 • TRAVISMOS  – Continest Technologies Zrt.
 • FEDERATES   – HM Ei Zrt.

Pályázaton elnyert forrás összege: az Alapból elnyert pályázatok magyar jogalanyaira jutó uniós támogatási összege: 8.526.455 EUR

2023 évi EDF pályázaton elért eredmények

A 2024. márciusban kihirdetett 2023. évi EDF ASAP nyertes pályázatok közül az alábbi nyertes pályázati projektben volt magyar érdekeltség:

ARDXH – N7 HOLDING ZRT.

HR SCAPE – N7 HOLDING ZRT., RHEINMETALL HUNGARY MUNITIONS Zrt. 

Pályázaton elnyert forrás összege: az elnyert pályázatok magyar jogalanyaira jutó uniós támogatási összege: 27.047.611 EUR (b694b109-fa2c-493e-bf1e-87768ae6469e_en (europa.eu)

 

További információk

Kapcsolat

Dr. Balog András Levente 
az EDF magyar nemzeti összekötője
(EDF Natonal Focal Point)
vezető-kormányfőtanácsos Honvédelmi Minisztérium
Telefonszám: +36 30 606 4169
Email: balog.andras.levente@hm.gov.hu

Bárány Mihály ezredes
az EDF magyar nemzeti összekötőjének helyettese
(EDF National Focal Point Alternate)
Honvédelmi Minisztérium
Telefonszám: +36 30 171 3908
Email: barany.mihaly@hm.gov.hu